Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

IDRÆTSFORENINGEN ”VIKINGERNE”

 

 • 1 Navn og hjemsted

                

Foreningens navn er Idrætsforeningen ”Vikingerne”.

Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund og målrettet borgere med sindslidelser.

Foreningen startede som projekt i 1998 og blev den 21. april 1999 stiftet som forening

 

 

 • 2 Formål:

 

Foreningens formål er:

 • at tilbyde idræt til sindslidende
 • at tilbyde medlemmerne trivsel gennem idrætsaktiviteter
 • at øge medlemmernes fysiske velvære samt skabe et sociale og stabilt miljø

dette sker gennem kvalificeret træning, stævner, kurser og andre idrætslige og sociale arrangementer.

 

 

 • 3 Medlemskab af organisation:

Foreningen er tilsluttet Dansk Arbejder Idrætsforbund og er forpligtet til at overholde de for Dansk Arbejder Idrætsforbund til enhver tid gældende love.

 

 

 • 4 Optagelse af medlemmer:

 

Foreningen optager alle, der anerkender dens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, fødselsdato og fødeår. Optagelse sker ved indbetaling af det fastsatte kontingent. Eksklusion af et medlem kan kun ske efter en beslutning truffet på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 stemmer herfor.

 

 

 • 5 Kontingent:

 

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves halvårligt forud.

Medlemmer af bestyrelsen er kontingentfri.

 

 

 • 6 Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned, og der indkaldes via Vikingernes hjemmeside med 21 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Simpelt flertal er afgørende, dog kræves der mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer ved vedtægtsændringer. Kun personligt fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af dirigent/referent
 2. Beretning om arbejdet i det forløbne år.
 3. Regnskab for det forløbne år.
 4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Målsætningen for kommende år
 7. Valg af
  • Formand for 2 år – i ulige år
  • Kasserer for 2 år – i lige år
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer – for 1 år.
  • Revisor for 1 år
 8. Eventuelt

 

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling:

 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens medlemmer fremsætter en skriftlig begrundet anmodning herom eller, når et flertal af foreningens bestyrelse finder det nødvendigt. Ønsket om en ekstraordinær generalforsamling fremsendes til formanden med angivelse af dagsordenen.  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholde senest 6 uger efter, at begæringen er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, som er bekendtgjort i indkaldelsen.

 

 

 • 8 Bestyrelse:

 

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af min. 5 og max. 9 personer, der er valgt på generalforsamlingen.

Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at væres ledsaget af en hjælper (uden taleret), er dette muligt.

Endvidere kan der vælges suppleanter.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 1.    Bestyrelsen holder møder efter behov. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening eller hver for sig, og repræsenterer dermed foreningen udadtil og fører de nødvendige forhandlinger med organisationer, myndigheder m.v.

 

C             Bestyrelsen kan udnævne livslangt æresmedlemskab. Æresmedlemmer er fritaget for kontingentindbetaling, men har samme rettigheder som andre medlemmer.

 

 

 • 9 Udvalg:

 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.

 

 

 

 

 • 10 Revision:

Den på generalforsamlingen valgte revisor, skal foretage revision af det samlede regnskab samt påse, at beholdningen er til stede.

 

 

 • 11 Opløsning:

 

Sammenslutning med anden forening eller opløsning af foreningen kan kun ske efter reglerne i § 6 (vedtægtsændringer).

Dog skal beslutning om opløsning af foreningen vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene er en ekstraordinært generalforsamling, hvor dagsordenen kun indeholder beslutning om opløsning af foreningen.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle aktiver: idrætsfremmende formål for sindslidende i Frederikssund kommune som fastsættes nærmere på den opløsende ordinære/ekstraordinære generalforsamling.

 

Ovennævnte vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. april 2015.

 

Dirigent: Henning Otterstrøm

 

Formand: Torben Winkel

Del med andre: