Indkaldelse til Genneralforsamling

Onsdag den 2. april kl. 10.00

i Undervisningsscentret Kildealle 9 Frederikssund

 

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent/referent
2. Beretning om arbejdet i det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Målsætningen for kommende år
7. Valg af
• Kasserer for 2 år – i lige år.
• Øvrige bestyrelsesmedlemmer – for 1 år.
• Revisor for 1 år
8. Eventuelt
9. Kåring af ”Årets viking”
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage inden generalforsamlingen.
OBS! Medlemmer der er i restance har ikke stemmeret.

Del med andre: